Op. Dr. Burak Önvural

Aydınlatma Metni

Ana Sayfa / Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Bize Ulaşın


Telefon

+90 532 285 94 51

E-Mail

info@drburakonvural.com

Adres

Talatpaşa Bulvarı No:75 Sema Apt. K:3 D:10
Alsancak/İzmir

Aydınlatma Metni

Op.Dr.Burak ÖNVURAL

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

"Op.Dr.Burak ÖNVURAL" (Kısaca “Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Sizlere ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “(KVKK)” 10. maddesi ile diğer sair yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz. Sizleri, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca, gerçekleştireceğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz “veri sorumlusu” tarafından işlenmektedir. Op.Dr.Burak ÖNVURAL olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Veri Sorumlusuna; Hasta, Hasta Yakını, Hasta Velisi /Vasisi /Temsilcisi, Hasta Yakını / 3. Kişi,  Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Doktor, Çalışan, Çalışan Adayı, Çalışan Yakını, Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı,  Ziyaretçi, sıfat/ları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Op.Dr.Burak ÖNVURAL tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir:

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu
 • Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Anlaşmalı Kurumlar İş Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz, Op.Dr.Burak ÖNVURAL tarafından,

 • Telefon
 • Web Tabanlı Yazılım
 • Belge Aslı
 • Muhasebe Programı
 • Talep Formu
 • Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi
 • E-posta
 • Belge Yönetim Yazılımı
 • Özel Entegrasyon Programı
 • Bilgisayar Ortamı
 • Yazılım Programı
 • Hard Copy
 • El yazısı
 • Form Kaydı
 • Veri Kayıt Aracı

gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Açık Rızanın Alınması, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Sözleşme İmzalanması, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

Yurtiçinde Mahkeme Emri, Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, Danışmanlık, İdare Talebi, Yasal Yükümlülük, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, Sunucu Kullanımı, Operasyonel İşlemler, Zorunlu Sistem-Altyapı Kullanımı, Bilimsel Araştırma Faaliyeti, Veri İşleyenlere İletim, Sosyal Medya Üzerinden İletişimi Sağlama sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları:

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Hukuk Müşaviri
 • Mali Müşavir
 • Hukuk Müşaviri, Mali Müşavir
 • Banka
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Anlaşmalı Kurumlar

Yurtdışında Sosyal Medya Üzerinden İletişimi Sağlama, Sunucu Kullanımı sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtdışı Alıcı Grupları:

 • Dijital İletişim Sağlayıcısı (Google Inc.,WhatsApp LLC. Facebook Gruops vb.)
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Talatpaşa Bulvarı No:75 Sema Apt. K:3 D:10 Alsancak/İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Op.Dr.Burak ÖNVURAL